இந்திய அரசியலமைப்பு வினா விடைகள்

1. கூற்று 1: இந்திய அரசியல் அமைப்பின் வரைவுக் குழுவின் தலைவர் அம்பேத்கார் ஆவார்.
கூற்று 2: வரைவுக் குழுவில் மொத்தம் 8 பேர் இடம்பெற்று இருந்தனர்.
(A) இரண்டும் தவறு
(B) இரண்டும் சரி
(C) 1 தவறு, 2 சரி
(D) 1 சரி, 2 தவறு
See Answer:

2. 6 முதல் 14 வயது வரை வயதுள்ள குழந்தைகளுக்கு கட்டாய கல்வியை கொண்டு வந்த சட்ட திருத்தம் எது?
(A) 21 A
(B) 76
(C) 86
(D) 86 A
See Answer:

3. கூற்று 1: குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் தேர்ந்து எடுக்கப்பட்ட மற்றும் நியமன உறுப்பினர்கள் வாக்களிக்க உரிமை உண்டு.
கூற்று 2. குடியரசுத் தேர்தல் 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும்.
(A) இரண்டும் தவறு
(B) இரண்டும் சரி
(C) 1 தவறு, 2 சரி
(D) 1 சரி, 2 தவறு
See Answer:

4. 79 (2001) திருத்தத்தின்படி மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப சட்டமன்ற மற்றும் பாராளுமன்ற தொகுதிகள் மறு சீரமைக்கப்பட்டது. இது எந்த ஆண்டு வரை தொடரும்?
(A) 2016
(B) 2020
(C) 2024
(D) 2026
See Answer:

5. எத்தனை சட்டமன்ற தொகுதிகள் சேர்ந்து ஒரு பாராளுமன்ற தொகுதியாக கணக்கிடப்படும்?
(A) 04
(B) 05
(C) 06
(D) 07
See Answer:

6. பொருத்துக:
1. அடிப்படை உரிமை -- a. அமெரிக்கா
2. அரசின் வழி காடும் நெறி முறைகள் -- b. அயர்லாந்து
3. சட்டத்தின் ஆட்சி -- c. இங்கிலாந்து
4. அவசர நிலை பிரகடனத்தின் பொது அடிப்படை உரிமைகள் ரத்து - d. ஜெர்மனி
(A) 1(A), 2(D),3(B), 4(C)
(B) 1(C), 2(D),3(A), 4(B)
(C) 1(A), 2(B),3(C), 4(D)
(D) 1(A), 2(D),3(C), 4(B)
See Answer:

7. பொருத்துக:
1. முகப்புரை அரசியல் அமைப்பின் ஒரு பகுதி ஆகாது --a. மினேர்வா மில்ல்ஸ் வஸ் யூனியன் ஆப் இந்தியா -- i) 1960
2. முகப்புரை அரசியல் அமைப்பின் ஒரு பகுதி ஆகும் -- b. கோதாரி கல்வி குழு -- ii) 1973
3. 06-14 வயதுள்ள குழந்தைகளுக்கு கட்டாய அடிப்படை கல்வி -- c. நீ பெருபாரி -- iii) 1980
4. அரசின் வழி காட்டு நெறி முறைகளும், அடிப்படை உரிமைகள் இரண்டும் ஒன்றே - d. கேசவனந்த பாரதி vs கேரளா -- iv) 1964
(A) 1(d)(ii), 2(c)(i),3(b)(iv),4(a)(iii)
(B) 1(c)(i), 2(d)(ii),3(b)(iii),4(a)(iv)
(C) 1(c)(i), 2(d)(ii),3(b)(iv),4(a)(iii)
(D) 1(d)(iii), 2(b)(iv),3(c)(ii),4(a)(i)
See Answer:

8. குடியரசுத் துணை தலைவர் தமது பதவியின் வழியாக மேலவை தலைவராக செயல்படுவார் என்ற கருத்து பெறப்பட்ட நாடு?
(A அர்ஜென்டினா
(B) அமெரிக்கா
(C) கனடா
(D) இங்கிலாந்து
See Answer:

9. குடியரசுத் தலைவர் மேலைவைக்கு 12 பெயரை நியமிப்பார் என்ற கருத்து பெறப்பட்ட நாடு?
(A) அயர்லாந்து
(B) பிரான்சு
(C) கனடா
(D) இங்கிலாந்து
See Answer:

10. பொருந்தாதை கூறு: ஒரே இரவில் எழுதப்பட்ட அரசியல் அமைப்புகளை கொண்டுள்ள நாடுகள்?
(A) அமெரிக்கா
(B) மியன்மார்
(C) இந்தியா
(D) ஆஸ்திரேலியா
See Answer:

Try Again! மீண்டும் முயற்சி செய்ய
  Chicago personal injury attorney   Auto Insurance Quote Life Insurance Quote Car Insurance Quote Best Equity Loan Mesothelioma Treatments  hair removal washington dc. laser hair removal washington dc. hair laser removal virginia.  hair removal washington dc

1 comment:

Previous Page Next Page Home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

You can also receive Free Email Updates:

Copyright

Protected by Copyscape Website Copyright Protection