இந்திய அரசியலமைப்பு வினா விடைகள்

1. கூற்று 1: இந்திய அரசியல் அமைப்பின் வரைவுக் குழுவின் தலைவர் அம்பேத்கார் ஆவார்.
கூற்று 2: வரைவுக் குழுவில் மொத்தம் 8 பேர் இடம்பெற்று இருந்தனர்.
(A) இரண்டும் தவறு
(B) இரண்டும் சரி
(C) 1 தவறு, 2 சரி
(D) 1 சரி, 2 தவறு
See Answer:

2. 6 முதல் 14 வயது வரை வயதுள்ள குழந்தைகளுக்கு கட்டாய கல்வியை கொண்டு வந்த சட்ட திருத்தம் எது?
(A) 21 A
(B) 76
(C) 86
(D) 86 A
See Answer:

indian constitution online test

1. சாதரணமாக ஒரு மாநகராட்சியின் மக்கள் தொகை, 10 இலட்சம். ஆண்டு வருமானம் எவ்வளவு?
(A) 50 இலட்சம்
(B) 1 கோடி
(C) 1.5 கோடி
(D) 2 கோடி
See Answer:

2. இந்தியாவில் உள்ள 545 பாராளுமன்ற தொகுதிகளில் தனிதொகுதிகளின் எண்ணிக்கை?
(A) 111
(B) 121
(C) 131
(D) 141
See Answer:

TNPSC Geography Questions Answers1. பேரண்டம் என்பவை
(A) பில்லியன் அண்டங்களை உள்ளடக்கியவை
(B) பேரண்டம் எப்பொழுதும் ஒரே அளவில் இருப்பதில்லை
(C) பேரண்டம் மிகப்பெரியது
(D) மேற்கூறிய அனைத்தும்
See Answer:

2. பின்வருகின்ற கோள்களின் வரிசையில் அளவின் (Size) அடிப்படையில் இறங்கு வரிசையில் அமைந்துள்ளவை எவை?
(A) பூமி, செவ்வாய், வெள்ளி, புதன்
(B) பூமி, வெள்ளி, செவ்வாய், புதன்
(C) புதன், வெள்ளி, பூமி, செவ்வாய்
(D) பூமி, புதன், செவ்வாய், வெள்ளி
See Answer:
Next Page Home

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.