இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

இத்தளத்தில் உள்ள அனைத்து ONLINE தேர்வுகளையும் எழுத

Current Affairs 2015 Question Answers in tamil - 1


1. மத்திய நிதி ஆயோக் குழுவின் துணைத்தலைவர் யார்?
(A) அரவிந்த் பானாகரியா
(B) அரவிந்த் கோஷ்
(C) அரவிந்த் கட்கா
(D) அரவிந்த் மேனன்
See Answer:

2. இந்தியாவில் கட்டப்பட்டுள்ள முதல் பூச்சிய ஆற்றல் நுகர்வு (First Net Zero Energy )கட்டடமான இந்திரா பார்யாவரன் பவன் உள்ள இடம்?
(A) ஹைதராபாத்
(B) மும்பை
(C) புதுடெல்லி
(D) சிம்லா
See Answer:

TNPSC VAO & Group 4 Science Question Answers


1. நிணநீர் சுரப்பிகள் உருவாவது?.
(A) இரத்த சிவப்பு அணுக்கள்
(B) வெள்ளை அணுக்கள்
(C) இரத்த திட்டுகள்
(D) எதுவுமில்லை
See Answer:

2. நரம்பு மண்டலத்தின் அடிப்படை அலகு?
(A) நியூரான்
(B) நரம்புசெல்
(C) டென்ரைட்ஸ்
(D) ஆக்ஸான்
See Answer:

GK Question Answers for TNPSC, TRB Exams


1. அலையிடைக்காடுகள் காணப்படும் இடங்கள்?.
(A) கங்கா,மகாநதிக்கழிமுகப்பகுதிகள்
(B) இமயமலை
(C) இராஜஸ்தான்,பஞ்சாப்
(D) மேற்குதொடர்ச்சி மலை
See Answer:

2. இந்தியாவில் சமுதாயக்காடுகள் திட்டம் எந்த வருடம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது?
(A) 1976
(B) 1975
(C) 1979
(D) 1963
See Answer:
Next Page Home