இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

இத்தளத்தில் உள்ள அனைத்து ONLINE தேர்வுகளையும் எழுத

Science Mock Test for TNPSC, Lab Assistant, Police Exams

Tamil Nadu School Lab Assistant Exam model Question Paper | Tamil Nadu School Lab Assistant Exam Science Study Materials | School Lab Assistant Exam History Study Materials 
| School Lab Assistant Exam GK Study Materials 

1. உளவுப்பூஞ்சை எனப்படுவது?
(A) கிளாடோஸ்போரியம்
(B) ஆஸ்பரிஜில்லஸ்
(C) கிளாவிஸ்செப்ஸ் பர்பாடரியா
(D) பெனிசிலியம்
See Answer:

2. தாவர உலகில் பூவாத தாவரங்கள் இவ்வாறு கூறப்படுகின்றன?
(A) கிராப்டோகேம்ஸ்
(B) பெனரோகேம்ஸ்
(C) ஜிம்னொஸ்பெர்ம்கள்
(D) டெரிடோபைட்டுகள்
See Answer:

Group 2 & Lab Assistant Exam Model Question Answers

Tamil Nadu School Lab Assistant Exam model Question Paper | Tamil Nadu School Lab Assistant Exam Science Study Materials | School Lab Assistant Exam History Study Materials 
| School Lab Assistant Exam GK Study Materials 

1. நாளமில்லாச்சுரப்பி,தைராய்டு ,பிட்யூட்டரி, அட்ரினலின் சுரப்பிகளில் காணப்படும் புற்றுநோய் வகை?.
(A) கார்சினோமா
(B) சார்கோமா
(C) லுக்கேமியா
(D) அடினோமா
See Answer:

2. புற்றுநோயை குணப்படுத்த இயலாத சிகிச்சைகளில் ஒன்று?
(A) கிமோதெரபி
(B) ரேடியோ தெரபி
(C) ஹார்மோனல் தெரபி
(D) மேற்கண்ட எதுவுமில்லை
See Answer:

Lab Assistant & TNPSC Group Exam Science Question Answers

Tamil Nadu School Lab Assistant Exam model Question Paper | Tamil Nadu School Lab Assistant Exam Science Study Materials | School Lab Assistant Exam History Study Materials 
| School Lab Assistant Exam GK Study Materials 

1. அட்ரினல் சுரப்பி.........என்று அழைக்கப்படுகிறது?.
(A) சுப்ராரீனல் சுரப்பி
(B) தலைமைச்சுரப்பி
(C) கணையச்சுரப்பி
(D) எதுவுமில்லை
See Answer:

2. ஆண்களுக்கு விந்து மூலமாக உற்பத்தி செய்யப்படும் ஹார்மோன்?
(A) புரோஜெஸ்டிரான்
(B) ஈஸ்டிரோஜன்
(C) அட்ரினல்
(D) தைராய்டு
See Answer:
Next Page Home