இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

இத்தளத்தில் உள்ள அனைத்து ONLINE தேர்வுகளையும் எழுத

TNPSC VAO & Group 4 Science Question Answers


1. நிணநீர் சுரப்பிகள் உருவாவது?.
(A) இரத்த சிவப்பு அணுக்கள்
(B) வெள்ளை அணுக்கள்
(C) இரத்த திட்டுகள்
(D) எதுவுமில்லை
See Answer:

2. நரம்பு மண்டலத்தின் அடிப்படை அலகு?
(A) நியூரான்
(B) நரம்புசெல்
(C) டென்ரைட்ஸ்
(D) ஆக்ஸான்
See Answer:

GK Question Answers for TNPSC, TRB Exams


1. அலையிடைக்காடுகள் காணப்படும் இடங்கள்?.
(A) கங்கா,மகாநதிக்கழிமுகப்பகுதிகள்
(B) இமயமலை
(C) இராஜஸ்தான்,பஞ்சாப்
(D) மேற்குதொடர்ச்சி மலை
See Answer:

2. இந்தியாவில் சமுதாயக்காடுகள் திட்டம் எந்த வருடம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது?
(A) 1976
(B) 1975
(C) 1979
(D) 1963
See Answer:

Group II, Group IV, VAO Science Questions


1. அச்சுறுத்தக்கூடிய சிற்றினங்கள் அழியும் நிலையின் விளிம்பில் உள்ள விலங்குகள் பற்றிய பதிவுகளைக் கொண்டுள்ளது?.
(A) நீலப்புத்தகம்
(B) மஞ்சள் புள்ளி விவரப்புத்தகம்
(C) சிவப்புப்புள்ளி விவரப்புத்தகம்
(D) வெள்ளை புத்தகம்
See Answer:

2. சிறுத்தை எந்த வருடத்திலிருந்து அழிந்த இனமாக உள்ளது?
(A) 1975
(B) 1950
(C) 1973
(D) 1972
See Answer:
Next Page Home