இத்தளத்தில் உள்ள அனைத்து ONLINE தேர்வுகளையும் எழுத

TNPSC Geography Questions Answers1. பேரண்டம் என்பவை
(A) பில்லியன் அண்டங்களை உள்ளடக்கியவை
(B) பேரண்டம் எப்பொழுதும் ஒரே அளவில் இருப்பதில்லை
(C) பேரண்டம் மிகப்பெரியது
(D) மேற்கூறிய அனைத்தும்
See Answer:

2. பின்வருகின்ற கோள்களின் வரிசையில் அளவின் (Size) அடிப்படையில் இறங்கு வரிசையில் அமைந்துள்ளவை எவை?
(A) பூமி, செவ்வாய், வெள்ளி, புதன்
(B) பூமி, வெள்ளி, செவ்வாய், புதன்
(C) புதன், வெள்ளி, பூமி, செவ்வாய்
(D) பூமி, புதன், செவ்வாய், வெள்ளி
See Answer:

TNPSC Science question and answer in tamil1. மையப்புள்ளியிலிருந்து ஊசல்குண்டு அடையும் பெரும இடப்பெயர்ச்சி?
(A) வீச்சு
(B) அலைவு நேரம்
(C) அலை நீளம்
(D) அதிர்வெண்
See Answer:

2. வினாடி ஊசலின் அலைவு நேரம்?
(A) 1 வினாடி
(B) 2 வினாடி
(C) 0.995 வினாடி
(D) 9.95 வினாடி
See Answer:

TNPSC Group 4 Science Question Answers1. தமிழ்நாட்டில் காற்றாலைகள் காணப்படும் இடம்?
(A) ஆரல்வாய்மொழி
(B) கயத்தாறு
(C) மேற்கூறிய இரு இடத்திலும்
(D) எட்டயபுரம்
See Answer:

2. நிறையைப் பாதியாக்கி திசைவேகத்தை இருமடங்காக்கினால், பொருளின் இயக்க ஆற்றல்?
(A) மாறாமலிருக்கும்
(B) இரு மடங்காகும்
(C) நான்கு மடங்காகும்
(D) பாதியாகும்
See Answer:
Next Page Home

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.