மேகங்களின் வகைகள்

மேகங்கள் உயரம் பொறுத்து எத்தனை வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது - 4

1. கீழ்மட்ட மேகங்கள்
2. இடைமட்ட மேகங்கள்
3. உயர்மட்ட மேகங்கள்
4. செங்குத்து மேகங்கள்

1. கீழ்மட்ட மேகங்கள்:

 • இதன் உயரம் - 5000 மீ
 • இம்மேகத்தினை - கீற்று மேகங்கள் எனஅழைப்படுகிறது
 • இம்மேகம் வேறுபெயர் - சிரஸ்
 • இவ்வகையான மேகங்கள் ஒருபோதும் மழை தராது

 • 2. இடைமட்ட மேகங்கள்:
  • இது கடல் மட்டத்தில் இருந்து 2000 மீ உயரம் வரை இருக்கும்
  • இம்மேகத்திற்கு வேறுபெயர் - படை மேகங்கள் (தாழ் மேகங்கள்)
  • ஸ்ரேடஸ் என்றும் அழைக்கப்படும்
  • இம்மேகம் அடர் சாம்பல் நிறம் கொண்டது

  3. உயர்மட்ட மேகங்கள்:
  • கடல் மட்டத்தில் இருந்து 12,000 மீ வரை இருக்கும்
  • வெடித்த பருத்து போன்று காணப்படுகிறது.
  • அணியணியாக காணப்படும்.
  • வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது - திரள் மேகங்கள்
  • மின்னல், இடி மற்றும் மழை கொடுக்கும் மேகங்கள்
  • கியூமிலஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

  4. செங்குத்து மேகங்கள்:

  • வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது - கார்படை மேகங்கள்
  • இதன் நிறம் - கருமை (அ) சாம்பல்
  • ஆலங்கட்டி மழை பெய்ய காரணமான மேகம்
  • நிம்பஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

You can also receive Free Email Updates:

Copyright

Protected by Copyscape Website Copyright Protection