கலித்தொகை


திணை  : அகத்திணை
பாவகை  :  கலிப்பா
பாடல்கள் : 150
அடி எல்லை  : 11-80
பாடியோர் : 5

பெயர்க்காரணம்:
கலிப்பா வகையால்பாடப்பெற்ற ஒரே தொகை நூல் இதுவே.

வேறு பெயர்கள்:
கலி
குறுங்கலி
கற்றறிந்தோர் ஏத்தும் கலி
கல்விவலார் கண்ட கலி
அகப்பாடல் இலக்கியம்

தொகுப்பு, உரை, பதிப்பு:

இந்நூலை தொகுத்தவர் : நல்லந்துவனார்.
தொகுப்பித்தவர் பெயர் தெரியவில்லை.

நூலின் முதலில் உள்ள கடவுள் வாழ்த்தையும் இறுதியில் உள்ள நெய்தற்கலியையும் நல்லந்துவனாரே பாடி நூல் முழுவதையும் தொகுத்தார் என்பார் நச்சினார்கினியர்.

நூல் முழுமைக்கும்நச்சினார்கினியர் உரை உள்ளது.
நூலை முதலில் பதிப்பித்தவர் : சி.வை.தாமோதரம்பிள்ளை

கடவுள் வாழ்த்து:

இந்நூலின் கடவுள் வாழ்த்து பாடியவர் : பாரதம் பாடியபெருந்தேவனார்
இந்நூலில் கடவுள் வாழ்த்து குறிப்பிடும் கடவுள் : சிவபெருமான்

பாடியோர்:
பாலை திணை பாடல்கள்பாடியவர்    :  பெருங்கடுங்கோ (36 பாடல்கள்)
மருதம் திணை பாடல்கள்பாடியவர்   :  மருதன்இளநாகனார் (36 பாடல்கள்)
நெய்தல் திணை பாடல்கள்பாடியவர்  : நல்லந்துவனார் (33 பாடல்கள்)
குறிஞ்சி திணை பாடல்கள்பாடியவர்  : கபிலர் (29 பாடல்கள்)
முல்லை திணை பாடல்கள்பாடியவர்  : சோழன்நல்லுருந்திரன் (17 பாடல்கள்)

முக்கிய குறிப்புகள்:
 • தொல்காப்பிய விதிப்படி கலிப்பாவால் அகத்திணையை பாடும் ஒரே எட்டுத்தொகை நூல் கலித்தொகை மட்டுமே.
 • பா வகையால் பெயர் பெற்ற நூல்கள் : கலித்தொகை, பரிபாடல்
 • கலித்தொகையின்பாடல்கள் ஓரங்க நாடக அமைப்பைபெற்றுள்ளது.
 • பெண்கள் பிறந்த வீட்டுக்கு உரியவர் அல்லர் என கலித்தொகை கூறுகிறது.
 • பாலை தினையை முதலாவதாக கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது
 • நூல் முழுவதுமேபாண்டியர்களை பற்றிய குறிப்பே உள்ளது.
 • பிற சங்க நூல்களில்கூறப்படாத, “கைக்கிளை, பெருந்திணை, மடலேறுதல்” போன்றவற்றை கூறியுள்ளது.
 • கலித்தொகையை நல்லந்துவனார் மட்டுமே பாடினார் எனக்கூறியவர் சி.வை.தாமோதரம்பிள்ளை.
 • ஏறு தழுவுதல் பற்றி கூறும் ஒரே சங்க நூல் கலித்தொகை மட்டுமே
 • பெருந்திணை, கைக்கிளை பாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ள ஒரே சங்க நூல் கலித்தொகை மட்டுமே.
 • காமக் கிழத்திபேசுவதாக அமைந்த ஒரே சங்க நூல் கலித்தொகை.
 • மகா பாரத கதையை மிகுதியாக கூறும் நூல் இதுவே.

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

You can also receive Free Email Updates:

Copyright

Protected by Copyscape Website Copyright Protection