வழுஉச் சொற்களை நீக்குதல் TNPSC General Tamil

TNPSC General Tamil New Syllabus | பகுதி–அ, 

இலக்கணம்

வழுஉச் சொற்களை நீக்குதல்    1-75


வழுஉச் சொற்கள்              திருத்தம்

76. புஞ்சை – புன்செய்

77. பேரன் – பெயரன்

78. முழுங்கு – விழுங்கு

79. முழித்தான் – விழித்தான்

80. மெனக்கட்டு – வினைகெட்டு

81. மோர்ந்து – மோந்து

82. ரொம்ப – நிரம்ப

83. வயறு – வயிறு

84. வெண்ணை – வெண்ணெய்

85. வெய்யில் – வெயில்

86. வேண்டாம் – வேண்டா

87. வெட்டிப்பேச்சு – வெற்றுப்பேச்சு

88. தாவாரம் – தாழ்வாரம்

89. எடஞ்சல் – இடைஞ்சல்

90. எலிமிச்சம்பழம் – எலுமிச்சம்பழம்

91. கைமாறு – கைம்மாறு

92. தலகாணி – தலையணை

93. பொடைத்தாள் – புடைத்தாள்

94. அருகாமையில் – அருகில்

95. ஊரணி – ஊருணி

96. எண்ணை – எண்ணெய்

97. வெண்ணீர் – வெந்நீர்

98. இன்னிக்கு – இன்றைக்கு

99. கழட்டு – கழற்று

100. துகை – தொகை

101. வத்தல் – வற்றல்

102. பசும்பால் – பசுப்பால்

103. வலது பக்கம் – வலப்பக்கம்

104. பேத்தி – பெயர்த்தி

105. தின்னீர் – திருநீறு

106. திருவாணி – திருகாணி

107. சாணி – சாணம்

108. இரும்பல் – இருமல்

109. காத்து – காற்று

110. புட்டு – பிட்டு

111. கவுனி – கவனி

112. இவையன்று – இவையல்ல

113. அனியாயம் – அநியாயம்

114. இடது பக்கம் – இடப்பக்கம்

115. உத்திரவு – உத்தரவு

116. எதுகள் – எவை

117. எந்தன் – என்றன்

118. (நெல்) குத்துதல் – (நெல்) குற்றுதல்

119. சோத்துப்பானை – சோற்றுப்பானை

120. பீத்தல் – பீற்றல்

121. புணையம் – பிணையம்

122. எல்லோரும் – எல்லாரும்

123. கத்திரிக்கோல் – கத்தரிக்கோல்

124. கர்ப்பூரம் – கருப்பூரம்

125. கோர்த்தான் – கோத்தான்

126. சித்தரித்தல் – சித்திரித்தல்

127. தேங்காய் முடி – தேங்காய் மூடி

128. தோற்கடித்தான் – தோல்வியுற அடித்தான்

129. விசாரி – உசாவி

130. நாழி – நாழிகை

131. பூசணிக்காய் – பூச்சுணைக்காய்

132. முகர்தல் – மோத்தல்

133. மென்மேலும் – மேன்மேலும்

134. அப்பாவி – அற்ப ஆவி

135. அமக்களம் – அமர்க்களம்

136. எல்கை – எல்லை

137. ஏழரை நாட்டுச் சனியன் – ஏழரை ஆட்டைச் சனியன்

138. களி கூறுங்கள் – களிகூருங்கள்

139. கம்மனாட்டி – கைம்பொண்டாட்டி

140. கழிசடை – கழியாடை

141. கிடாய் – கடா

142. கெவுளி – கௌ;ளி

143. சதை – தசை

144. சும்மாடு – சுடையடை

145. பயிறு – பயறு

146. பன்னிரெண்டு – பன்னிரண்டு

147. பாவக்காய் – பாகற்காய்

148. மார்வலி – மார்புவலி

149. முந்தாணி – முன்தானை

150. வெங்கலம் – வெண்கலம்

151. வேர்க்குரு – வேர்க்குறு

152. ஓரவத்தி – ஓரகத்தி

153. கண்றாவி – கண்ணராவி

154. கம்மாய் – கண்மாய்

155. சக்களத்தி – சகக்கிளத்தி

156. சில்லரை – சில்லறை

157. சின்னாபின்னம் – சின்னபின்னம்

158. நிச்சயதார்த்தம் – நிச்சியதார்த்தம்

159. மாதாமாதம் – மாதம்மாதம்

160. மிரட்டினார் – மருட்டினார்

161. வரேன் – வாரேன்

162. வராது – வாராது

163. வாத்தியார் – உபாத்தியாயர்

164. வாத்திச்சி – உபாத்தியாயினி

165. வாய்ப்பாடு – வாய்பாடு

166. வாவரசி – வாழ்வரசி

167. வியாதியஸ்தர் – வியாதிஸ்தர்

168. வெங்கடாசலம் – வேங்கடாசலம்

169. வெள்ளாமை – வேளாண்மை

170. மனது – மனம்

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்