திருக்குறள் பற்றிய சில ஆராய்ச்சிச் செய்திகள்


 • திருக்குறள் முதன்முதலில் அச்சிடப்பட்ட ஆண்டு - 1812
 • திருக்குறள் அகரத்தில் தொடங்கி னகரத்தில் முடிகிறது.
 • திருக்குறளில் இடம்பெறும் இருமலர்கள் - அனிச்சம், குவளை
 • திருக்குறளில் இடம்பெறும் ஒரே பழம் - நெருஞ்சிப்பழம்
 • திருக்குறளில் இடம்பெறும் ஒரே விதை - குன்றிமணி
 • திருக்குறளில் இருமுறை வரும் ஒரே அதிகாரம் - குறிப்பறிதல்

 • திருக்குறளில் இடம்பெற்ற இரண்டு மரங்கள்- பனை, மூங்கில்
 • திருக்குறள் மூலத்தை முதன் முதலில் அச்சிட்டவர் - தஞ்சை ஞானப்பிரகாசர்
 • திருக்குறளுக்கு முதன் முதலில் உரை எழுதியவர் - மணக்குடவர்
 • திருக்குறளை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் - ஜி.யு.போப்
 • திருக்குறளில் கோடி என்ற சொல் ஏழு இடங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது.
 • ஏழு என்ற சொல் எட்டுக் குறட்பாக்களில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது.
 • திருக்குறள் இதுவரை நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் வெளிவந்துள்ளது.
 • திருக்குறள், உலகப் பொதுமறை என அழைக்கப்படுகிறது. 
 • முப்பால், பொதுமறை, பொய்யாமொழி, வாயுறைவாழ்த்து, தெய்வநூல், தமிழ்மறை, முதுமொழி, பொருளுறை போன்ற பல பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறது. 
 • தருமர், மணக்குடவர், தாமத்தர், நச்சர், பரிதி, பரிமேலழகர், திருமலையர், மல்லர், பரிப்பெருமாள், காளிங்கர் ஆகிய பதின்மரால் திருக்குறளுக்கு முற்காலத்தில் உரை எழுதப்பட்டுள்ளது. 
 • திருக்குறள் உரைகளுள் பரிமேலழகர் உரையே சிறந்தது என்பர். 
 • திருக்குறள் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று. 
 • திருக்குறளை போற்றும் பாடல்களின் தொகுப்பு - திருவள்ளுவ மாலை.
 • திருவள்ளுவருக்கு நாயனார், தேவர், முதற்பாவலர், தெய்வப் புலவர், நான்முகனார், மாதானுபங்கி, செந்நாப்போதார், பெருநாவலர் போன்ற சிறப்புப் பெயர்கள் உண்டு.

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

You can also receive Free Email Updates:

Copyright

Protected by Copyscape Website Copyright Protection