யாா்? எது? - போட்டித்தேர்விற்கான வினா விடைகள்

தமிழகம் பஃறுளி,குமரி முதலியன உள்ளடக்கியது என்று கூறும் நூல் - சிலப்பதிகாரம்

“திங்களோடும் செழும்பரிதி தன்னோடும் உடுக்க ளோடும்
மங்குல்கடல் இவற்றோடும் பிறந்த தமிழுடன் பிறந்த நாங்கள்“ என்று பாடியவர் - பாரதிதாசன்

இந்தியாவில் தமிழ்சங்கத்தை போல் வேறு எங்கும் அமையவில்லை எனக் கூறியவர் - தனிநாயகம் அடிகள்

‘தமிழ்கெழு கடல்’ என்று கூறும் நூல் - புறநானூறு

தமிழ்வேலி என்று கூறும் நூல் - பரிபாடல்

“கூடலில் ஆய்ந்த ஒன்தீந் தமிழின்’’ என்று கூறும் நூல் - மணிவாசகம் (திருவாசகம்)

ஏற்றுமதி, இறக்குமதி பற்றி கூறும் நூல்கள் - பட்டினப்பாலை,மதுரைக்காஞ்சி

இசை மரபுகளை வெளிப்படுத்தும் நூல்கள் - தொல்காப்பியம்,சிலப்பதிகாரம்

நரம்பின்மறை என்று கூறியவர் - தொல்காப்பியர்

"பண்ணொடு தமிழொப்பாய்" எனத் தொடங்கும் பாடல் இடம்பெறும் நூல் - தேவாரம்

குழலினுது, யாழினிது என்று கூறும் நூல் - திருக்குறள்

உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே என்று கூறும் நூல்கள் - மணிமேகலை, புறநானூறு

களிறு எறிந்து பெயர்தல் காளைக்கு கடனே என்று கூறும் நூல் - புறநானூறு


அண்டப் பகுதியின் உண்டைப் பிறக்கம்
அளப்பருந் தன்மை வளப்பெருங் காட்சி
ஒன்றனுக் கொன்று நின்றேழில் பகரின்
நூற்றொரு கோடியின் மேற்பட விரிந்தன எனக் கூறும் நூல் - திருவாசகம்

வறிது நிலைஇய காயமும் எனக் கூறும் நூல் - புறநானூறு

"என்றுமுள தென்தமிழ்” எனக் கூறியவர் - கம்பர்.

தமிழொளியை மதங்களிலே சாய்க்காமை வேண்டும்
இலவசநூற் கழகங்கள் எவ்விடத்தும் வேண்டும் எனக் கூறியவர் - பாரதிதாசன்

உலகம், உயிர், கடவுள் ஆகிய மூன்றையும் ஒருங்கே காட்டும் காவியந்தான் பெரியபுராணம் எனக் கூறியவர்  - திரு.வி.க.

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

You can also receive Free Email Updates:

Copyright

Protected by Copyscape Website Copyright Protection