நிறுத்தக்குறிகளை எங்கு பயன்படுத்த வேண்டும்?

பேச்சின் ஒலிப்பு வேறுபாடுகளைக் காட்டத் தேவைப்படுகின்ற குறிகளை ‘நிறுத்தக்குறிகள்’ என அழைக்கிறோம். பின்வரும் நிறுத்தக்குறிகள் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

1. கால்புள்ளி ( , )

2. அரைப்புள்ளி ( ; )

3. முக்கால்புள்ளி ( : )

4. முற்றுப்புள்ளி ( . )

5. கேள்விக்குறி ( ? )

6. உணர்ச்சிக்குறி ( ! )

7. இரட்டை மேற்கோள்குறி ( “ ” )

8. ஒற்றை மேற்கோள்குறி ( ‘ ’ )

9. மேற்படிக்குறி (”)

10. பிறை அடைப்பு ( )

11. சதுர அடைப்பு [ ]

12. இணைப்புக்கோடு (-)

13. சாய்கோடு (/)

14. அடிக்கோடு ( _ )

15. உடுக்குறி (*)

நிறுத்தக்குறிகளைப் பயன்படுத்த சில விதிமுறைகள் அவசியம்.

நன்றி : கீற்று
தமிழ் வளர்ச்சித் துறை விருதுகள் 2018

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

You can also receive Free Email Updates:

Copyright

Protected by Copyscape Website Copyright Protection