புகழ்பெற்ற தமிழ் இலக்கண நூல்களும் நூலாசிரியர்களும்


இலக்கண நூல்கள்
நூலாசிரியர்கள்
அகத்தியம் அகத்தியர்
தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியர்
இறையனார் களவியல் இறையனார்
புறப்பொருள் வெண்பாமாலை யனாரிதனார்
யாப்பருங்கலம் அமிர்தசாகரனார்
யாப்பருங்கல காரிகை அமிர்தசாகரனார்
வீரசோழியம் புத்தமித்திரர்
நேமிநாதம் குணவீரபண்டிதர்
தண்டியலங்காரம் தண்டி
நன்னூல் பவணந்தி முனிவர்
அகப்பொருள் நம்பியகப் பொருள்
நவநீதப் பாட்டியல் நவநீதநாடான்
சிரம்பரப் பாட்டியல் மஞ்சோதியர்
மாறனலங்காரம் மஞ்சோதியர்
பிரயோக விவேகம் சுப்ரமணிய தீட்சிதர்
மாறன் அகப்பொருள் திருக்குருகைபெருமாள் கவிராயர்
இலக்கண விளக்கம் வைத்தியநாத தேசிகர்
இலக்கண விளக்க சூறாவளி சிவஞான முனிவர்
இலக்கண கொத்து சாமிநாத தேசிகர்
தொன்னூல் விளக்கம் வீரமாமுனிவர்
பிரபந்த தீபிகை முத்து வேங்கட சுப்பையர்
முத்துவீரியம் முத்துவீர உபாத்தியாயர்
சாமிநாதம் சாமிகவியரசர்
அறுவகை இலக்கணம்-ஏழாம் இலக்கணம் தண்டபாணி சுவாமிகள்
காக்கைபாடினியம் காக்கை பாடினியார்
வச்சனந்தி மாலை குணவீர பண்டிதர்

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

You can also receive Free Email Updates:

Copyright

Protected by Copyscape Website Copyright Protection