ஐந்து திணைகளைப் பாடியவர்கள்

ஐந்து நிலங்கள் பாடியவர்கள்

ஐந்குறுநூறு:-

குறிஞ்சி திணை - கபிலர்
முல்லை திணை - பேயனார்
மருதம் திணை - ஓரம் போகியார்
நெய்தல் திணை - அம்மூவனார்
பாலை திணை - ஓதலாந்தையார்

கலித்தொகை:-
குறிஞ்சி கலி - கபிலர்
முல்லை கலி - சோழன் நல்லுருத்திரன்
மருதம் கலி - மருதனில் நாகனார்
நெய்தல் கலி- நல்லந்துவனார்
பாலை கலி - பெருங்கடுங்கோன்
Current Affairs pdf free download 
Maduramangalam Free Coaching Centre TNPSC Model Test Papers pdf
Akash IAS Academy Study Materials
Target TNPSC FB Group Tamil Model question paper collection (16 Sets) [Total 154 Pages & 1600 Questions]
TNPSC Group II Exam Model Questions Pdf Free Download 

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

You can also receive Free Email Updates:

Copyright

Protected by Copyscape Website Copyright Protection