ஓரெழுத்து ஒரு மொழி TNPSC

தமிழில் உள்ள ஓரெழுத்துச் சொற்கள்

கா - சோலை

வீ - மலர்

ஈ - பூச்சி, கொடு

சோ - அரண், மதில்

போ - செல்

ஏ - அம்பு

மா - பெரிய, மாம்பழம்

ஆ - பசு

பா - பண், பாடல்

தூ - தூய்மை, வெண்மை

சா - இறந்துபோதல்

பூ - மலர்

ஐ - தலைவன், அழகு

தா - கொடு

தீ - நெருப்பு

தை - தை மாதம், தைத்தல்

மீ - மேலே

சே - எருது

கை - ஓர் உறுப்பு
கோ - அரசன்

நே - அன்பு

ஊ - இறைச்சி

ஓ - மதகு

மூ - மூப்பு

மே - அன்பு, மேன்மை

மை - கருமை, கண்மை

தே - தெய்வம்

பே - நுரை

பை - பசுமை

நா - நாக்கு

நீ - எதிரி்ல் உள்ளவர்

நை - வருந்து

நோ - நோய்

கூ - பூமி

வை - வைத்தல், கூர்மை

வெள - கெளவுதல்

சீ - இகழ்ச்சி

யா - ஒரு மரம்

நொ - துன்பம்

து - உண்

பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்த இங்கே கிளிக் செய்யவும்

Shortcut Tips | பாரதிதாசன் எழுதிய நூல்களை நினைவில் வைத்துக்கொள்ள 

கலைகள் - சிற்பம் - ஓவியம் - பேச்சு - திரைப்படக்கலை தொடர்பான செய்திகள்.

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்