வரலாற்று வினா விடைகள்-1


1. இந்தியாவின் மிக முக்கியமான புவியியல் அம்சம்?
(A) கைபர் கணவாய்
(B) சிந்து கங்கை சமவெளி
(C) இமயமலை
(D) தக்காண பீடபூமி
See Answer:

2.பண்டய இந்தியாவில் காணப்பட்ட நாகரிகங்களின் எண்ணிக்கை?
(A) இரண்டு
(B) மூன்று
(C)நான்கு
(D)ஏதுமில்லை
See Answer:

3. எந்தக்காலத்தில் மனிதகுல முன்னேற்றம் ஏற்ப?
(A) இரும்புக் காலம்
(B) ùNm× காலம்
(C) வெண்கலக் காலம்
(D)சங்க காலம்
See Answer:

4.மொகஞ்சதாரோ நகரம் தோண்டி எடுக்கப்பட்ட ஆண்டு?
(A) 1921
(B) 1922
(C) 1912
(D) 1920
See Answer:

5. சிந்து சமவெளி நாகரிக காலம்?
(A) கி.மு 2750 முதல் கி.மு 1500 வரை
(B) கி.மு 3250 முதல் கி.மு 1600 வரை
(C) கி.மு 3250 முதல் கி.மு 2750 வரை
(D) கி.மு 2750 முதல் கி.மு 1000 வரை
See Answer:

6. முன்வேத காலம் என்பது?
(A) கி.மு 3250 முதல் கி.மு 2750 வரை
(B) கி.மு 2000 முதல் கி.மு 1000 வரை
(C) கி.மு 1000 முதல் கி.மு 600 வரை
(D) மேற்கூறிய எதுவும் இல்லை
See Answer:

7. ரிக்வேதகாலத்தில் பல கிராமங்கள் ஒன்று சேர்ந்து ..........................என அழைக்கப்பட்டது?
(A) ஜனா
(B) விஸ்
(C) நிஷ்கா
(D) மேற்கூறிய ஏதுவும் இல்லை
See Answer:

8. ஆரிய சமூகத்தில் பின்பற்றிய மரபு?
(A) தாய்வழி மரபு
(B) தந்தைவழி மரபு
(C) மாமன்வழி மரபு
(D)மேற்கூறிய எதுமில்லை
See Answer:

9. முன்வேத காலத்தை பற்றி அறிய உதவும் சான்று?
(A) ரிக்வேதம்
(B) யஜுர்வேதம்
(C) புராணங்கள்
(D)ஆரண்யங்கள்
See Answer:

10. தவறான இணையைக் காண்க
(A) ஹரப்பா - ராவி நதிக்கரைக்
(B) சர்.ஜான் மார்ஷல் - மொகஞ்சதாரோவில் அகழ்வாய்வு
(C) வெங்கலம் - இரும்பு தாமிரம் சேர்ந்த கலவை
(D) மொகஞ்சதாரோ - லர்கான மாவட்டம்
See Answer:

Try Again! மீண்டும் முயற்சி செய்ய
  Chicago personal injury attorney   Auto Insurance Quote Life Insurance Quote Car Insurance Quote Best Equity Loan Mesothelioma Treatments  hair removal washington dc. laser hair removal washington dc. hair laser removal virginia.  hair removal washington dc

1 comment:

Previous Page Next Page Home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

You can also receive Free Email Updates:

Copyright

Protected by Copyscape Website Copyright Protection