ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி

ஓரேழுத்து தமிழ்ச் சொற்கள் 

கா - சோலை

வீ - மலர்

ஈ - பூச்சி, கொடு
சோ - அரண், மதில்

போ - செல்

ஏ - அம்பு

மா - பெரிய, மாம்பழம்

ஆ - பசு

பா - பண், பாடல்

தூ - தூய்மை, வெண்மை

சா - இறந்துபோதல்

பூ - மலர்

ஐ - தலைவன், அழகு

தா - கொடு

தீ - நெருப்பு

தை - தை மாதம், தைத்தல்

மீ - மேலே

சே - எருது

கை - ஓர் உறுப்பு

கோ - அரசன்

நே - அன்பு

ஊ - இறைச்சி

ஓ - மதகு

மூ - மூப்பு

மே - அன்பு, மேன்மை

மை - கருமை, கண்மை

தே - தெய்வம்

பே - நுரை

பை - பசுமை

நா - நாக்கு

நீ - எதிரி்ல் உள்ளவர்

நை - வருந்து

நோ - நோய்

கூ - பூமி

வை - வைத்தல், கூர்மை

வெள - கெளவுதல்

சீ - இகழ்ச்சி

யா - ஒரு மரம்

நொ - துன்பம்

து - உண்

பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்த இங்கே கிளிக் செய்யவும்

படித்ததை எல்லாம் எளிதான நினைவில் வைத்துக்கொள்வது எப்படி?
TNPSC Group-4 (CCSE-4) தேர்வில் முதலிடம் பெற்ற பிரபுதேவாவின் அனுபவங்கள்

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

You can also receive Free Email Updates:

Copyright

Protected by Copyscape Website Copyright Protection