நிலையான கருத்தடை முறைகள்


ஆண்களுக்கான நிலையான கருத்தடை முறை - வாசெக்டமி

பெண்களுக்கான நிலையான கருத்தடை முறை - டியூபெக்டமி

Shortcut :
வாத்தியாருக்கு வாசக்டமி
டீச்சருக்கு டியூபக்டமி

சமச்சீர் கல்வி 10ம் வகுப்பு தமிழ் பாட புத்தகத்தில் 
இருந்து எடுக்கப்பட்ட மிக முக்கிய வினா விடைகளின் தொகுப்பு

1. தமிழகத்தில் முதுமக்கள் தாழி கண்டெடுக்கப்பட்ட இடம்?
(A) ஆதிச்சநல்லூர்
(B) பண்ருட்டி
(C) பல்லாவரம்
(D) ஊட்டி
See Answer:
Next Questions


No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

You can also receive Free Email Updates:

Copyright

Protected by Copyscape Website Copyright Protection