தமிழ் இலக்கிய வரலாறு-1
1. வானம் அளந்ததனைத்தும் அளந்திடும் வன்மொழி எனக் கூறியவர் யார்?
(A) பாரதியார்
(B) பாரதிதாசன்
(C) நாமக்கல் கவிஞர்
(D) கம்பர்
See Answer:

2. கல்தோன்றி மண்தோன்றாக் காலத்தே, வாளொடு முன்தோன்றி மூத்த குடி இவ்வரிகள் இடம்பெறும் நூல் எது?
(A) சிலப்பதிகாரம்
(B) புறப்பொருள் வெண்பா மாலை
(C) மணிமேகலை
(D) தொல்காப்பியம்
See Answer:

3. வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை தமிழ் கூறுநல்லுலகம் எனக் கூறியவர் யார்?
(A) பனம்பாரனார்
(B) திருதக்கத் தேவர்
(C) கம்பர்
(D) சேக்கிழார்
See Answer:

4. இடைச்சங்கம் இருந்த இடம்?
(A) தென்மதுரை
(B) வடமதுரை
(C) கபாடபுரம்
(D) இவற்றில் எதும் இல்லை
See Answer:

5. தமிழ்த் தூதர் என அழைக்கப்படுவர் யார்?
(A) ஒட்டக்கூத்தர்
(B) ஒளவையார்
(C) தனிநாயம் அடிகள்
(D) கபிலர்
See Answer:

6. பக்தியின் மொழி தமிழ் எனக் கூறியவர் யார்?
(A) சுந்தரர்
(B) அப்பர்
(C) தனிநாயம் அடிகள்
(D) திருநாவுக்கரசு
See Answer:

7. இனிமையும் நீர்மையும் தமிழ் எனலாகும் எனக் கூறும் நூல் எது?
(A) திருக்குறள்
(B) பிங்கல நிகண்டு
(C) அகத்தியம்
(D) தொல்காப்பியம்
See Answer:

8. முதல் தமிழ்ச் சங்கத்தின் இலக்கண நூல் எது?
(A) தொல்காப்பியம்
(B) இலக்கண விளக்கம்
(C) அகத்தியம்
(D) இவற்றில் எதும் இல்லை
See Answer:

9. கடைச்சங்கம் எங்கு இருந்தது?
(A) தென்மதுரை
(B) வடமதுரை
(C) கபாடபுரம்
(D) இவற்றில் எதும் இல்லை
See Answer:

10. தென்தமிழ் நாட்டுத் தீதுதீர் மதுரை இவ்வரி இடம் பெறும் நூல் எது?
(A) சிலப்பதிகாரம்
(B) புறப்பொருள் வெண்பா மாலை
(C) மணிமேகலை
(D) தொல்காப்பியம்
See Answer:

Try Again! மீண்டும் முயற்சி செய்ய
  Chicago personal injury attorney   Auto Insurance Quote Life Insurance Quote Car Insurance Quote Best Equity Loan Mesothelioma Treatments  hair removal washington dc. laser hair removal washington dc. hair laser removal virginia.  hair removal washington dc

8 comments:

Tamil kavithai said...

This site very useful for the people who are preparing for TNPSC and TET. You are doing good job. Thank u

mari raja said...

very useful question Thankyou

Green Electronics said...

It's nice keep it up

Jayasri rasu said...

very useful&very nice thank you

Unknown said...

Thank u

krishna moorthy said...

Thank u

bala murugan said...

நன்றி ....

Anonymous said...

very useful question answer for Group 2A Exam. thank you sir

Previous Page Next Page Home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.