அறுசுவையின் பயன்கள்

இனிப்பு - வளம்
கார்ப்பு - உணர்வு
துவர்ப்பு - ஆற்றல்
உவர்ப்பு - தெளிவு
கைப்பு (கசப்பு) - மென்மை
புளிப்பு - இனிமை
ஐந்திலக்கணம்

1. எழுத்து
2. சொல்
3. பொருள்
4. யாப்பு
5. அணி

தொகைச்சொற்கள் PDF & Video 
Ayakudi Current Affairs 2018 
Jana Tamil Question Bank (6th Tamil Model Test)
Jana Tamil Question Bank (10th Tamil Model Test)No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

You can also receive Free Email Updates:

Copyright

Protected by Copyscape Website Copyright Protection