தமிழ் இலக்கிய வரலாறு வினா விடைகள்-241. ஏலாதி எத்தனை அடி வரையரைகள், எத்தனை அருங்கருத்தக்களை உள்ளடக்கியது?
(A) 2 அடி,6 கருத்துகள்
(B) 4 அடி,8 கருத்துகள்
(C) 4 அடி,6 கருத்துகள்
(D) 4 அடி,4 கருத்துகள்
See Answer:

2. திராவிட மொழிகளின் தாய் "தமிழ்" என உலகுக்கு பறைசாற்றியவர்?
(A) கால்டுவெல்
(B) ஸ்டீபன் பவல்
(C) ரிச்சர்ட்சன்
(D) கிளைவ்
See Answer:

3. தமிழ் இலக்கணம் படிக்க படிக்க விருப்பத்தை உண்டாக்குவது கூறியவர்?
(A) கெல்லட்
(B) ஆண்ட்ரூ
(C) மோர்கெல்
(D) ஸ்டீவ்
See Answer:

4. சங்க இலக்கியத்தில் உள்ள மொத்த அடிகளின் எண்ணிக்கை?
(A) 14303
(B) 48200
(C) 26350
(D) 23450
See Answer:
5. அடிகள் நீரே அருளுக யார் கூற்று?
(A) சுரதா
(B) பாரதிதாசன்
(C) சீத்தலை சாத்தனார்
(D) நாக்கல் கவிஞர்
See Answer:

6. தளையில் சிக்கிய கோழை முளையில் கட்டிய காளை - இவ்வரியுடன் தொடர்புடைய நூல்?
(A) சூரிய நிழல்
(B) சூரிய காந்தி
(C) நிலவுப்பூ
(D) ஒளிப்பறவை
See Answer:

7. நடுகல் வழக்கம் பற்றி கூறும் நூல்?
(A) பழமொழி
(B) திரிகடுகம்
(C) மூதுரை
(D) தொல்காப்பியம்
See Answer:

8. வட்டிகை பலகை என்பது?
(A) குழந்தைகள் விளையாட்டு பொருள்
(B) வண்ணங்கள் குழைக்கும் பலகை
(C) மரப்பலகை
(D) வட்டமான பலகை
See Answer:

9. தட்சிண சித்திரம் என்பது?
(A) ஓவிய நூல்
(B) ஓவியம்
(C) ஓவியக் கண்காட்சி
(D) ஓவியங்கள் நிறைந்த ஊர்
See Answer:

10. இணையில்லை முப்பாலுக்கு இந்நிலத்தே என்று கூறியவர்?
(A) பாரதிதாசன்
(B) திருவிக
(C) வாணிதாசன்
(D) முடியரசன்
See Answer:

Try Again! மீண்டும் முயற்சி செய்ய Read more Questions
  Chicago personal injury attorney   Auto Insurance Quote Life Insurance Quote Car Insurance Quote Best Equity Loan Mesothelioma Treatments  hair removal washington dc. laser hair removal washington dc. hair laser removal virginia.  hair removal washington dc
தமிழ்இலக்கிய வரலாறு ஆன்லைன் தேர்வுகள்
1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11   12   13   14   15  16   17   18   19  20   21   read  more

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

You can also receive Free Email Updates:

Copyright

Protected by Copyscape Website Copyright Protection